Práce vo výškach a legislatíva

PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Pri tejto činnosti sa musí pracovník chrániť proti pádu.
Zabezpečenie proti pádu

(1) Ochrana pracovníkov proti pádu sa musí vykonať kolektívnym alebo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách a komunikáciách nad vodou alebo inými látkami, kde hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia, a od výšky 1,5 m na všetkých ostatných pracoviskách a komunikáciách, ak táto vyhláška neurčuje inak.

(2) Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m sa nevyžaduje, ak

a) pracovisko alebo komunikácia je na plochách so sklonom do 10o vrátane od vodorovnej roviny a sú vymedzené zábranou (jednotyčové zábradlie s výškou najmenej 1,1 m, ktoré nie je určené na ochranu proti pádu osôb a predmetov zo zvýšenej úrovne a pod.) najmenej 1,5 m od hrany pádu,
b) miesto práce vnútri objektu je najmenej 0,6 m pod korunou strechy, na ktorej sa pracuje.

(3) Ak práce na pracoviskách a komunikáciách do výšky 3 m svojím charakterom a postupom znemožňujú dodržanie bezpečnostných opatrení podľa odseku 1 (pri kladení stropných panelov a pod.), môže sa za ochranu proti pádu z výšky považovať aj to, že tieto práce budú vykonávať poučení pracovníci takým pracovným postupom, ktorým si postupne vytvárajú okolo seba plochu, z ktorej môžu bezpečne pracovať. Technologický postup musí obsahovať výpočet a presný opis činností, ktoré je nevyhnutné vykonávať vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od hrany pádu, a počet pracovníkov, ktorí sa môžu v tomto priestore súčasne pohybovať.

(4) Pri prácach na súvislých plochách vo výške nemusí byť zabezpečená celá plocha proti pádu pracovníkov na voľnom okraji, prípadne proti ich prepadnutiu, ale len plocha (priestor v mieste práce), kde sa pracuje, vrátane prístupových komunikácií. Konštrukcia kolektívneho zabezpečenia musí presahovať krajné polohy pracovnej plochy o 1,5 m na každú stranu. Ako vymedzenie pracovnej plochy v smere súvislej plochy sa môže použiť zábrana [odsek 2 písm. a)].

(5) Na plochách so sklonom nad 10o musí byť kolektívne zabezpečenie aj pozdĺž hrany pádu v smere sklonu.

(6) Súčasne s postupom prác do výšky sa musia ihneď zakrývať všetky vzniknuté otvory a priehlbne s pôdorysným rozmerom kratšej strany alebo priemeru nad 0,25 m, predovšetkým poklopmi zabezpečenými proti posunutiu, alebo ich treba zabezpečiť inou ochrannou konštrukciou.

Najčastejšie otázky a odpovede o výškových prácach

Čo sú výškové práce?

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Nad 1,5 m, je možné pracovať iba z pevných a bezpečných pracovných podláh.

Kto pracuje vo výškach?

Práce vo výškach vykonávajú výškoví špecialisti, ktorí sú skúsení, nemajú problém s výškou a absolvovali školenia  a prehliadky:

 • bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§7, zákon 124/2006 Z.z.)
 • práci vo výške (obnovuje sa 1x za rok) §9, ods. 2, 374/1990 Zb.
 • lekársku prehliadku pre prácu vo výške – §9, ods. 5 a 6, 374/1990 Zb.

Kedy sa práce vo výškach realizujú horolezeckou technikou?

Horolezecká technika sa využíva na ťažko dostupných miestach a tam, kde z technických alebo ekonomických príčin nie je možné využiť lešenie, plošiny, prípadne iné mechanizácie.

Práce vo výškach s použitím  horolezeckej techniky šetria čas a náklady!

Kde všade sa dá použiť horolezecká technika?

Horolezecká technika sa dá používať skoro vo všetkých prípadoch prác vo výškach, ak je možný prístup výškového špecialistu k miestu výkonu prác. Možnosti prístupu horolezeckou technikou sa delia na :

 • vertikálny prístup “zlaňovaním” – pri vertikálnom prístupe si pracovník vytvorí štandovací bod nad miestom, kam je potrebné sa dostať a pomocou hlavného a istiaceho lana zlaní na potrebné miesto, táto technika sa využíva pri vertikálnych plochách napr. výškove komíny, paneláky, fasády domov, okná a presklené plochy budou, steny výrobných hál, vysoké konštrukcie. skalné steny atd…
 • vertikálny prístup “žumarovaním” – žumarovanie je podobný prístup ako zlaňovanie, ale s pomocou špeciálnych pomôcok (žumarov) sa pracovník pohybuje smerom hore. Nevýhoda je, že výstupové lano musí byť vopred spustené a výstup je aj fyzicky náročný. Táto technika sa využíva pri technicky náročných konštrukciách a v prípadoch, kedy nie je možné použiť metódu zlaňovania napr. vodojemy. stromy, previsy, rôzne stožiare a konštrukcie atd…
 • horizontálny prístup “slučkovaním” – pri horizontálnom prístupe slučkovaním sa pracovník  vyvesí do slučiek a postupným prepínaním slučiek sa premiestňuje. Tento postup je obtiažny a aj časovo náročný. Využíva sa na miestach, kde nie je iná možnosť prístupu napr. nosníky pod stropnou konštrukciou, prístup k spodným častiam profilov rôznych konštrukcii, na konštrukciách, kde nie je možný presun preliezaním atd…
 • vertikálno – horizontálny prístup “lezením” – pri lezení sa využívajú konštrukčné, prípadne prírodné prvky, na postup pri ktorých musí byť možnosť zaistenia. táto technika sa využíva pri pohybe po rebríkoch, stožiaroch, rôznych konštrukciách, skalných stenách atd..
 • kombinovaný prístup

Aká je cena prác vo výškach?

Záleží od druhu a náročnosti vykonávaných prác. Bezplatne vám ponúkneme konzultácie a vypracujeme cenovú ponuku, pri ktorej sa dajú uplatniť množstevné zľavy alebo zľavy za dlhodobú spoluprácu.

Orientačná cena začína už od 11,50 EUR/hod, v cene je zahrnuté technické vybavenie, náročnosť prác a riziká s tým spojené.

Kde všade práce vo výškach vykonávate?

Najviac vykonávame prác vo výškach v Trnave a v Bratislave, respektíve na západnom Slovensku, ale nie je pre nás problém prísť kamkoľvek na Slovensku alebo aj mimo územia SR napr. Rakúsko, Česko …

Aké druhy výškových prác vykonávate?

Naším hlavným odvetvím je montáž a lepenie veľkoplošných reklám, ale máme široký záber pôsobnosti:

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny:

 • na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2
 • na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu
 • na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osadev
 • každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne